Home » Why Choose Us » Academic Results     
Vibhu Seth 99%
Nibha Dua 99%
Parveen Sharma 97%
Rishabh 96%
Kunal 96%
Gaurav Jain 96%
Payal Jain 94%
Manish Jha 94%
Gaurav Jain 90%
Ankita Mehta 90%
Aravali Luna 90%
Shruti Aggarwal 90%
Arjun Chhabra 98%
Payal Jain 90%
Vibhu Seth 90%
Vishal 88%
Gaurav Jain 86%

     
2nd Rank
Name: Shaily Daga
Percentage: 91%
3rd Rank
Name: Bhavya Sharma
Percentage: 86.5%
4th Rank
Name: Himanshi Jain
Percentage: 84.5%
     
Computer SC English
Shubham Gupta - 97
Shardula Kausthik - 94
Aditya Gupta - 94
Aditya Kohkar - 93

vinayak - 92
Shruti Jain - 90
Aditya Khokar - 88
Harpreet kaur - 88

Physics Chemistry
Aditya Gupta - 96
Shubham Gupta - 98
Shardul Kaushik - 95
Aditya Kohkar - 90
Vinayak - 97
Shardul Kaushik - 95
Aditya Khokar - 95
Aditya Gupta - 91
MATHS Biology
Shubham Gupta - 98
Shardul Kaushik - 98
Aditya Gupta - 98
Vinayak - 97
Aditya khokar - 95
Shelly Gupta - 95
Lovepreet - 94
Vivek Singh - 94
Harpreet Kaur - 72
MATHS ENGLISH
Sharad - 95
Himanshi - 92
Ravinder - 92
Shruti Jain - 90
Shally - 87
Priyanka & Sharad - 83
Accounts Economics
Cheena - 95
Sharad - 95
Bhavya - 94
Shally - 95
Jitasha - 93
Sharad - 93
 
B.ST PHY. EDU. IP
Sharad - 90
Shally - 89
Bhavya - 89
Ayush Jain - 84
Dhruv Malhotra - 82
Mohd. Shoaib - 82
Deepak Goel 91%
Shubham 90%


Back to Academic Results Page